Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Det matavfall som kommunens renhållning samlar vill den politiska majoriteten i Östersunds kommun skicka till Sundsvall och tillsammans med Sundsvall bygga en biogasfabrik med matavfallet som råvara. Beteendet får anses särskilt märkligt med tanke på att man i stället borde göra allt för att skapa arbetstillfällen och företagsutveckling i Östersund. Vi har haft tillräckligt med exempel på verksamheter som under årens lopp har flyttats till kusten.

De senaste åren har kommunen inom ramen för Grön Trafik och Europeiska trafikantveckan bland annat anordnat ett seminarium med namnet ”Hur får vi till biogaspuzzlet”. Av innehållet i seminariet har jag och många med mig dragit en helt annan slutsats än kommunledningens socialdemokrater och centerpartister. Slutsatsen är att det ur flera aspekter är dumt, för att inte säga idiotiskt, att skicka matavfallet till en vid kusten och med Sundsvall gemensamt ägd biogasanläggning. Vi i Folkpartiet tycker att kommunen ska använda sina resurser och sitt miljöengagemang på ett för medborgarna i både Östersund och länet/regionen bättre sätt. Vad gäller biogas kan vi med fördel vidareutveckla det vi redan har och bli en av de ledande biogasregionerna i landet. Vårt förslag är följande.

1. Fortsätt att kompostera och röta huvuddelen av matavfallet i Gräfsåsen. Matavfallet dit kan dock minskas genom att tillåta och uppmuntra installation av avfallskvarnar hos hushållen och andra i Östersund. På så vis kan vi öka mängden substrat (råvara) till den biogasproduk-tion som redan i dag sker i anslutning till reningsverket i Göviken. Det är dessutom billigare och miljömässigt bättre än att transportera matavfallet till kusten.

2. Den tilltänkta anläggningen i Sundsvall kräver stora mängder matavfall som idag inte finns eftersom kommunerna vid kusten ännu inte kommit igång med att sortera ut matavfallet från övriga sopor. Matavfall måste sorteras och hygieniseras vilket gör att anläggningar som använder sig matavfall som råvara blir mycket dyra och svåra att få lönsamma jämfört med de som använder sig av råvaror som till exempel gödsel och grödor från jordbruket. Vi kommer knappast att få någon biogas hit från anläggningen i Sundsvall eftersom det med största sannolikhet blir lönsammare att avyttra gasen närmare anläggningen. Östersunds kommuns pengar menar vi ska satsas på enklare och billigare teknik för att producera biogas som en del i näringslivsutvecklingen här i kommunen och länet.

3. I Hammerdal har föreningen Jämtlandsgas kommit så långt att byggstarten är nära förestå-ende för den anläggning som ska producera biogas från gödsel och grödor från jordbruket. Med Jämtlandsgas som förebild är det på gång att starta motsvarande projekt på flera håll i länet. Östersunds kommun och Regionförbundet bör enligt vår mening aktivt bidra till att flera anläggningar med Jämtlandsgas som modell kommer till stånd. Det kommer att ge arbetstillfällen inte bara där anläggningarna byggs utan också ge kompletteringssysselsättning för jordbruket. Rötresterna återanvänds som gödsel och viktiga mineraler, inte minst fosfor, återförs på det viset till naturen och jordbruket. Ett välkommet bidrag i landsbygdsutvecklingen och i strävan att hålla landskapet öppet.

4. Förstudierna i Hammerdal har visat att kombinationen av olika substrat kan ge olika mycket biogas. Här behövs ett lite större laboratorium för att fortsatt bedriva studier på området. Vi menar att Östersunds kommun i samarbete med Mittuniversitetet ska etablera ett sådant laboratorium. Kompetens finns redan.

5. Östersunds kommun bör som biogasproducent ta initiativ till att tillsammans med Regionförbundet, Jämtlandsgas och övriga biogasproducenter i länet bygga en anläggning för att framställa flytande biogas. Det gör att biogasen kan fraktas mer effektivt och det löser de logistik- och distributionsproblem som finns med biogas. Det gör också att vi här lokalt kan förse de nya metandiesellastbilar som kommer från bland annat Volvo med bränsle. Vi kan också lättare ”exportera” överskott av biogas till andra delar av landet. Det är bättre använda pengar än att bli delägare i en biogasfabrik i Sundsvall.

6. Ett budskap på senaste biogasseminariet till kommunen och andra var att först skaffa biogasfordon och se till byggs tankställen för att skapa en marknad för biogas. Vi ska således inte vänta på att det finns biogasproduktion i tillräcklig mängd utan den kommer när det finns avsättning för gasen. Övergångsvis kan man använda naturgas i fordonen. Kommunen och Regionförbundet bör således lägg krutet på att se till att flera tankställen etableras, öka antalet biogasfordon i sin verksamhet, i länstrafiken och i landstinget. Då kommer det bli lättare för taxi m fl att följa efter. Ett tankställe vid flygstationen är en idé som förts fram som kan betjäna Swedavias flygplatsfordon samt taxi, bussar m fl som angör flygplatsen.

Det är alltså hög tid att för den politiska majoriteten i Östersund att byta spår i biogaspuzzlet. Om inte så lovar vi i Folkpartiet att göra det om vi får väljarnas förtroende i valet nästa år. Näringslivs- och landsbygdsutveckling får inte bara bli läpparnas bekännelse!

Read Full Post »

Inte bara Jämtlands läns landstings patienter utan landstinget självt verkar nu i stort behov av en medicin för att kurera sig. Med den kunskap som jag under 26 år fram till 2009 förvärvade som revisionsdirektör tar jag mig nu friheten att komma med ett recept.

Det är dags att slänga alla osthyvlar och omorganisationer där man enbart lägger samman, flyttar eller byter namn på organisationsenheter utan att det medför annat än flyttkostnader, nya lokalkostnader, fler chefsnivåer och högre chefslöner med mera med mera. Det behövs en (kanske ny) politiskt ledning utan beslutsångest med mod att ta de radikala grepp som krävs för att råda bot på det ekonomiska moras som sedan länge infekterat landstinget. Här kommer förslag på några sådana grepp.

  1. Sammanslagning av regionförbundet och landstinget fr o m år 2015. Beräknad besparing ca 25 mkr/år
  2. Slå samman hälsocentralerna i Östersund (Z-gränd, Lugnvik, Frösön, Odensala, och Torvalla) till en central hälsocentral, Besparing åtminstone 25-40 mkr/år.
  3. Inför en ny cheflönestruktur med sänkta chefslöner. Besparing 4-5 mkr/år. Läkare och sjuk-sköterskor avvecklas som administrativa chefer och ge dem i stället karriärtjänster som medicinskt sakkunniga.

Några kompletteringar och kommentarer till förslagen.

Med en region i stället för landstinget och ett regionförbund ges inför 2015 tillfälle till att skapa både en ny politisk och en ny förvaltningsorganisation. Samtidigt kan Länstrafiken avvecklas som bolag och inlemmas i förvaltningsorganisationen. Således ett antal politiska uppdrag, tjänster och dubblerade funktioner som kan dras in.

Man bör så fort som möjligt ta steget fullt ut med den sammanslagning av Östersunds hälsocentraler som antyds i landstigets egen utredning. Det borde inte vara omöjligt att hitta en lämplig lokal. Fördelarna med en central hälsocentral är uppenbar vad gäller kontinuitet och kompetens, krympande kostnader för personal, utrustning, administration m m samt lättare att rekrytera, bemanna och bemanningspanera o s v. Rimligen bör kostnaderna för stafettläkare kraftigt kunna reduceras.

Med en ny organisation från 2015 kan alla chefstjänster lysas ut och en mer rimlig lönesättning av cheferna ske och som inte har sin utgångspunkt i överläkarlönenivån. Läkare och sjuksköterskor bör användas till det som de är utbildade för. De administrativa cheferna bör ha en förvaltningsinriktad bakgrund.

Det finns säkert under tiden fram till 2015 ytterligare grepp som utöver de här 55 – 70 mkr per år kan få landstingets ekonomi i balans på några års sikt.

Read Full Post »

« Newer Posts